Banner 5

„Előzetes tudásmérés”

„Előzetes tudásmérés”

 

TÁJÉKOZTATÓ

„Előzetes tudásmérés”

elnevezésű felnőttképzést kiegészítő tevékenységről

 

 1. A szolgáltatás célja
 • Meghatározott eszközökkel, oktatók által végrehajtott felmérése azoknak a kompetenciáknak (ismereteknek, készségeknek), amelyeket a személy formális és nem formális (szak)képzés, tréning, vagy tapasztalati úton megtanult, s ami beszámítható a felnőttképzési intézmény által kínált képzési programban való részvétel során.
 • Bemutatja az előzetes tudásmérésben résztvevő személynek azt a tudást, tapasztalatot és képességeket, amelyeket a munkavégzésük során élettapasztalatként szerzett, segít a követelményként megszerzendő kompetenciákkal való összehasonlításban, beazonosításban és egyben dokumentálja a felmérés eredményét.
 1. A szolgáltatás célcsoportja
 • Képzésre jelentkező, előzetes tudás beszámítását kérő személyek.
 1. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek

Tartalom:

 • Az egyes képzési programokban meghatározott feltételeknek való megfelelés, a képzésben való részvétel feltétele. Jellemzően meghatározott az iskolai végzettség. Azonban a végzettség nem mindig azonos előismereteket takar. Különösen jelentős eltérés tapasztalható a kulcskompetenciák (olvasás, szövegértés, számolási készség) birtoklásában. Más szakirányokban a tanulni szándékozók igen különböző szakmai előismerettel, előzetesen megszerzett tudással rendelkeznek.

Tevékenységek:

 • Az egyén tudomást szerez a felnőttképzési szolgáltatásról és tisztázni szeretné, hogy számára a szolgáltatás igénybe vétele előnnyel jár.
 • Az egyén jelentkezik az ügyfélszolgálaton, az fogadja és tájékoztatja a szolgáltatások lényegéről, illetve tájékozódik az egyén előzetes tudás szerzésének körülményeiről és konkrét szándékáról.
 • Az egyén dönt arról, hogy kéri-e a hozott tudásának felmérését.
 • Az egyén - ismeretei birtokában az oktató irányításával (mérés) vagy anélkül - bemutatja a hozott tudását.
 • Az előzetesen megszerzett tudás (felmérés) értékelése, annak a közlése az egyénnel.
 • A beszámíthatóság dokumentumának elkészítése.
 • Iratkezelés, archiválás (képzési dosszié).
 1. Módszertan, a szolgáltatás formája

A leendő képzésben résztvevő szóbeli tájékoztatást kap a szolgáltatásról, majd dönt arról, hogy igénybe kívánja-e venni. A képzésért felelős oktató feladta, hogy elvégezze az előzetesen megszerzett tudás felmérését, mely a képzés kezdetét megelőzően megtörténik. Az eredményről tájékoztatja a jelentkezőt és a szakmai vezetőt, aki dönt a tudás beszámíthatóságának formájáról és mértékéről.

A szerzett tudás dokumentálása és demonstrálása:

 • portfolión,
 • portfolióval támogatott felmérésen,
 • hiteles dokumentumok bemutatása,
 • megszerzett készségek demonstrálása valamilyen formában,
 • tesztlapos, vagy egyéb kérdőíves felmérésen alapulhat.

Fogalommagyarázat:

Portfolió: Az előzetesen megszerzett tudás felmérésére jelentkező - tájékoztatás után – részletesen leírja az iskolarendszerben, illetve azon kívüli szakmai képzésének, oktatásban való részvételének formáit, eredményeit. Csatolja dokumentumait, mellyel alátámasztja megszerzett ismereteit.

Portfolióval támogatott felmérés: A portfoliónál komplexebb eljárás. Az előzetes tudásszint felmérésre jelentkező minden, a portfolióban megemlített szakismeretet hiteles dokumentumokkal igazol, sőt a tudás mélységét, aktualitását, teljes körűségét, készség szintjét és más jellemzőit az oktató a rendelkezésére álló mérőeszközök segítségével le is ellenőrzi. A felmérés történhet írásban, interjú keretében és gyakorlati munka keretében is.

 Tesztlapos vagy egyéb kérdőíves felmérés: előzetesen, részletesen kimunkált értékelőlappal.

Lehetséges kimenetek:

 • Az óraterv szükség szerinti módosítása, hangsúlyt helyezve a kevésbé ismert terültekre, vagy szükség szerint személyre szóló felzárkóztatás egyes témakörök esetében.
 • Különböző szintű csoportok indítása esetén javasolható a képzésben résztvevőnek az alacsonyabb vagy magas szintű, esetleg más tapasztalatú csoportba történő átjelentkezés, esetleg a tanulmányok megkezdése másik felnőttképzést folytató intézményben.
 • Ha a mutatott, dokumentált, mért tudás tartalmilag, részleteiben elmarad a szakmai program kimeneti szintjétől (nem felel meg), akkor a program keretében az adott tananyagrészt meg kell tanulni (nem számítható be).
 • Ha a mutatott, dokumentált, mért tudás megfelel, a képzési program kimeneti követelményszintjének, akkor azt be lehet számítani. A leendő képzésben résztvevő a korábban megszerzett, felmért és beazonosított kompetenciák ismeretének birtokában – a szakmai vezető döntését és a vele történő egyeztetést követően - dönthet arról, hogy azon a tananyagegységen nem vesz részt, melynek a képzési programjában meghatározott valamennyi kompetenciával rendelkezik. A tanegységbe tartozó követelmények feldolgozásától való távolmaradást a szakmai vezető hagyja jóvá úgy, hogy erről feljegyzést készít a jelenléti íven vagy külön feljegyzés formájában, amelyben felmenti a résztvevőt az óralátogatás alól. (A jóváhagyás azért szükséges, mert ellenőrizni kell, hogy nincs olyan jogi vagy más követelmény, ami miatt a felmentés nem adható meg. : olyan vizsgával záruló képzés esetében, ahol a jogszabály, képzési napokon/tanórákon való kötelező részvételt ír elő. A jóváhagyásról a képzésben résztvevőt írásban értesíteni kell.). Amennyiben a tanegységhez tartozó kompetenciák megszerzése hiteles dokumentumokkal igazolt, a felnőttképzési intézmény a képzésben résztvevő kérelmére a tanegység teljesítése alól is felmentést ad.
 • Jogszabály által nem előírt vizsgával záruló képzés esetén a szakmai vezető felmentést adhat az adott kompetenciákat mérő vizsgafeladat alól is.
 1. A szolgáltatás időtartama, gyakorisága

A képzés megkezdése előtt egyszeri alkalommal, a képzésre jelentkező kérésére.

 1. A dokumentáció elemei
 • Jelentkezési lap
 • Egyéni szolgáltatási szerződés
 • Mérés iránti igény rögzítése
 • Képzésre jelentkező bizonyítványai
 • Teszt, kérdőív, felmérőlap és ezek kiértékelése
 • Nyilvántartás a felnőttképzési tevékenységet kiegészítő szolgáltatást igénybe vevőkről

A beszámíthatóság dokumentuma

 •   Feljegyzés a haladási naplóban
 1. Díjszabás:
 • A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.
 1. Igénybevétel módja:

 

Bővebb tájékoztatás, információ:

Váci Mihály Kulturális Központ, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.

 

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás